ДОГОВІР № ______
Про технічне та аварійне обслуговування систем центрального опалення, каналізації, гарячого та холодного водопостачання внутрішніх будинкових електромереж, електрощитових, та систем внутрішнього освітлення.
 
м. Київ                                                                                                                                     _____________

Юридична особа за законодавством України ________________________________________________, що має статус платника податку на загальних підставах відповідно до Податкового Кодексу України, надалі  іменується  «Виконавець», в особі Директора __________________________, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та юридична особа за законодавством України____________________________________________________________, що має статус платника податку відповідно до Податкового Кодексу України надалі іменується «Замовник», в особі Директора __________________________, яка діє на підставі Статуту, з другого боку, що надалі спільно іменуються Сторони, уклали цей Договір про нижченаведене:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання виконання послуг по комплексному Технічному обслуговуванню будинку та Ліквідації наслідків аварійних пошкоджень внутрішніх будинкових систем центрального опалення, каналізації, гарячого та холодного водопостачання, електромереж, електрощитових і систем освітлення.

1.2.До складу послуг з комплексного Технічного обслуговування будинку входить: періодичний огляд, підтримка у робочому стані, регулярне проведення профілактичних робіт. Перелік послуг, які надаються Виконавцем  Замовнику наведені у Додатку №1.

1.3.До складу послуг з Ліквідації наслідків аварійних пошкоджень внутрішніх будинкових систем центрального опалення, каналізації, гарячого та холодного водопостачання, електромереж, електрощитових і систем освітлення входить: організація за телефонним замовленням Замовника прибуття оперативної бригади (Аварійний виїзд), усунення причини аварії і її наслідків.

1.4.Місцезнаходження будинку: 01042, м. Київ, вул. Філатова, буд.10-А, з загальною кількістю 35 (тридцять п’ять)квартир.

1.5.Виконання робіт здійснюється власною робочою силою та матеріально-технічними ресурсами Виконавця. Витратні матеріали та комплектуючі необхідні для технічного та аварійного обслуговування будинку надаються або закупаються Виконавцем  по домовленості Сторін за рахунок Замовника.

1.6.Прийняття будинку на Технічне обслуговуванняпроводиться по Акту технічного о посвідчення інженерних мереж і систем будинку (Додаток №2) погодженого Сторонами, який є невід’ємною частиною цього Договору.

2.ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ І СИСТЕМ БУДИНКУ

2.1.Після підписання Договору Виконавець разом з Замовником проводить огляд інженерних мереж і систем будинку, керуючись переліками технічної документації на інженерні мережі та системи будинку на предмет відповідності технічного стану експлуатаційним нормам.
У разі якщо стан інженерних мереж і систем будинку відповідає експлуатаційним нормам, Сторони складають Акт технічного о посвідчення інженерних мереж і систем будинку (Додаток №2).

2.2.У разі якщо стан  інженерних мереж або систем будинку не відповідає експлуатаційним нормам, Сторонами в Актах технічного о посвідчення інженерних мереж і систем будинку зазначаються дефекти, несправності, невідповідності проектної документації або Експлуатаційним нормам.

2.3.Якщо складено Акт технічного о посвідчення (Додаток № 2) в якому зафіксовані недоліки і такі недоліки впливають на питання  пожежної безпеки та безпеки експлуатації інженерні мережі і системи будинку, будинок вважається умовно прийнятим на Технічне обслуговування. Після складання Акту технічного о посвідчення будівлі (Додаток № 2) Сторонами розробляється і Замовником затверджується план першочергових Додаткових робіт з усунення недоліків зазначених в Акті технічного о посвідчення  інженерних мереж і систем будинку.

3.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Виконавець зобов’язується:

3.1.Виконувати якісно та своєчасно послуги з Технічного обслуговування та з Ліквідації наслідків аварійних пошкоджень внутрішніх будинкових систем центрального опалення (надалі ЦО), каналізації, гарячого (надалі ГВП) та холодного (надалі ХВП) водопостачання, електромереж, електрощитових та систем освітлення (надалі ЕМ), в т.ч. періодичний огляд, підтримка у робочому стані, регулярне проведення профілактичних робіт у відповідності з Додатком №1 в межах розмежування комунікацій.

3.2.Забезпечити виконання послуг власною робочою силою та матеріально – технічним забезпеченням у відповідності до чинних нормативних документів, техніки безпеки, пожежної безпеки.

3.3.Приймати заяви від мешканців будинку та керівників Підприємства по утриманню житлового фонду Національної Спілки художників України щодо Ліквідації наслідків аварійних пошкоджень, а також на виконання додаткових послуг та робіт.

3.4.Надавати інформацію керівництву Підприємства по утриманню житлового фонду Національної Спілки художників України про причини та строки відсутності ХВП, ГВП, ЦО та електроенергії (при планових ремонтах - за 3 доби, при аварійних зупинках - негайно).

3.5.Забезпечувати Ліквідацію наслідків аварійних пошкоджень та підтримувати цілодобовий зв’язок через засоби зв`язку Виконавця (контактні телефони диспетчерської служби зазначені в інформаційних оголошеннях, які розміщуються на вхідній групі будинку).

3.6.Якісно та своєчасно усувати виявлені несправності та здійснювати заміну пошкоджених та/ або відсутніх елементів обладнання будинку з матеріалів Замовника.

3.7.Фіксувати в змінному журналі дату, час перебування на об’єкті та роботи виконані персоналом Виконавця в будинку і в квартирах по заявам мешканців.

3.8.Для оперативного вирішення питань, пов’язаних з виконанням послуг за цим Договором, Виконавець зобов’язаний призначити своїх представників, які від імені Виконавця будуть здійснювати контроль за виконанням послуг, і письмово повідомити про таке призначення Замовника із зазначенням прізвищ, посад і повноважень зазначених осіб.

3.9.Складати акти залиття квартир, пошкоджень ЕМ, або інших пошкоджень, порушення в квартирах чи офісах проектних норм комунікацій загального користування у присутності представника Замовника та мешканця такого приміщення.

3.10.Повідомляти Замовника про необхідність проведення робіт, які не входять до переліку послуг Технічного Обслуговування, але потрібні для підтримки робочого стану та функціонування інженерних мереж і систем будинку. Такі сповіщення повинні додаватися до найближчого Акту здачі-приймання наданих послуг Виконавця, за винятком екстрених випадків про які Замовник сповіщається Виконавцем відразу ж після виникнення подібної ситуації. Про необхідність проведення таких робіт, відразу після виявлення, проводиться запис у змінному журналі з підписом відповідальної особи з боку Замовника та Виконавця.

3.11. Послуги (роботи) повинні виконуватися виключно навченим персоналом, що має відповідні кваліфікаційні посвідчення, пройшли необхідне навчання і мають необхідні допуски на право проведення робіт. Виконавець, несе відповідальність за дотримання правил Охорони Праці своїм персоналом і гарантує наявність необхідних дозволів на право проведення робіт.

3.12.Вести всі необхідні журнали для забезпечення нормального обслуговування інженерних мереж і систем будинку.

Виконавець має право:

3.13. Своєчасно та в повному обсязі  отримувати плату за надані послуги.

3.14.У разі невиконання зобов’язань Замовником Виконавець має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 30 (тридцять) календарних днів до дати такого розірвання.

3.15.Залучати третіх осіб до виконання окремих послуг та / або робіт, передбачених Договором, при наявності у них необхідних дозволів. При цьому, Виконавець відповідає перед Замовником за дії третіх осіб, залучених ним відповідно до вищезазначеного умовою, як за свої власні.

Замовник зобов’язується:

3.16.Для оперативного вирішення питань, пов’язаних з виконанням послуг за цим Договором, Замовник зобов’язаний призначити своїх представників, які від імені Замовника будуть здійснювати контроль за виконанням послуг, і письмово повідомити про таке призначення Виконавця із зазначенням прізвищ, посад і повноважень зазначених осіб.

3.17.Виділити безкоштовно,тимчасово, Виконавцю приміщення для розміщення слюсарів-ремонтників, електрика та для зберігання інструментів та матеріалів.

3.18.Забезпечити відповідний санітарно-гігієнічний стан в приміщеннях, де працює Виконавець;

3.19.Забезпечувати дотримання правил експлуатації інженерних мереж і систем.

3.20.Забезпечити вільний доступ робітників Виконавця в підвал та технічний поверх у відповідності до Правил безпечної експлуатації.

3.21.При виявленні течі на мережі тепло - водопостачання та каналізації, аварії ЕМ (відповідно до меж розмежування) негайно сповіщати Виконавця та приймати заходи безпеки при виникненні аварійних ситуацій, що загрожують здоров’ю громадян та їх майну, до прибуття робітників Виконавця.

3.22.Письмово повідомити Виконавця протягом 5 (п’яти) робочих днів від дати підписання Договору про осіб уповноважених приймати акти виконаних робіт Виконавця із зазначенням прізвищ, посад і зразком підпису зазначених осіб.

3.23.Після надання Виконавцем акту прийому-передачі наданих послуг (робіт), протягом трьох робочих днів прийняти виконані роботи та підписати акт прийому-передачі наданих послуг (робіт), або в той же строк надати Виконавцю письмову вмотивовану відмову. У разі не надання в зазначений строк Замовником Виконавцю підписаного акту прийому-передачі наданих послуг (робіт) або письмової вмотивованої відмови послуга (робота) вважається виконаною в повному об’ємі та прийнятою Замовником, а акти вважаються підписаними.

3.24.Здійснити оплату послуг (робіт), виконаних Виконавцем у відповідності умов цього Договору.

Замовник має право:

3.25. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Виконавцем, повідомивши про це його у строк 30 (тридцять) календарних днів.

3.26.Контролювати якість, строки та об‘єм послуг (робіт), які надаються Виконавцем відповідно до умов цього Договору.

3.27.Вимагати від робітників Виконавця дотримання правил техніки безпеки (ТБ), пожежної безпеки та внутрішнього розпорядку, що діють у Замовника.

3.28.Здійснювати перевірку кваліфікаційних посвідчень робітників Виконавця виконуючих послуги по Договору.

3.29.Повернути акти прийому-передачі наданих послуг (робіт) Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного їх оформлення (відсутність печатки, підписів, тощо) або в разі наявності у Замовника зауважень чи/або розбіжностей що до якості, строків та об‘єму послуг (робіт). В такому разі Замовник повертає акт прийому-передачі наданих послуг (робіт) зі своїми зауваженнями у вигляді письмової вмотивованої відмови.

3.30.Вимагати від Виконавця безоплатного усунення дефектів, що стосуються виконання послуг (робіт) за цим Договором у разі їх виявлення.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1.За порушення умов даного Договору винна Сторона відшкодовує спричинені цим збитки, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.2.У разі припинення подачі ГВП, ХВП, ЦО більш ніж на добу з вини Виконавця, крім аварій з вини Замовника і третіх осіб, що підтверджуються двостороннім актом, Замовник не сплачує вартість обслуговування площі квартир, які не були забезпечені ГВП, ХВП, ЦО.

4.3.Виконавець не несе відповідальності за несвоєчасну ліквідацію пошкоджень у випадку відсутності доступу до місць пошкодження.

4.4.За прострочення виконання зобов’язань за цим Договором винна Сторона зобов’язана сплачувати іншій Стороні пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період прострочення, за кожний день прострочення від вартості ненаданих послуг або за кожний день затримки оплати від суми, що підлягає сплаті. Пеня нараховується за весь період прострочення виконання зобов’язань.

4.5.Сторона по вині якою та/або вини її робітників були пошкодженні внутрішньо будинкові системи теплопостачання, ЕМ, порушена ізоляція, залито теплове устаткування, розмерзлася система ЦО, ГВП та ХВП, виведене обладнання зі строю (налаштування програмного устаткування та/або  поломка обладнання) несе витрати по усуненню пошкодження та/або заміні пошкоджених систем обладнання в повному обсязі.

Перелік аварійних пошкоджень систем ЕМ, ЦО, ГВП, ХВП, при виникненні яких, Виконавець не притягається до відповідальності:

4.6.Залиття матеріальних цінностей власників (орендарів) при недотриманні останніми, правил зберігання товарно-матеріальних коштовностей, вимог до складських приміщень.

4.7.Залиття квартир, приміщень власників (орендарів) при пошкодженні трубопроводів, опалювальних приладів, рушниковисушувачів, що встановлені не за вимогами проекту чи залиття виникло внаслідок незадовільного технічного стану труб ХВП, ГВП, ЦО строк експлуатації яких вийшов.

4.8.В разі подання претензії в термін, що перевищує 10 (десять) діб з моменту залиття або аварії ЕМ.

4.9.Пошкодження опалювальних приладів, арматури, трубопроводів внутрішньо будинкових систем тепло забезпечення в разі заводського браку в термін гарантійного строку.

4.10.Залиття водою квартир, приміщень власників (орендарів), матеріальних цінностей,  що виникли з вини мешканців та власників (орендарів), які виконували самовільне переобладнання систем ЦО, ГВП, ХВП або при механічному їх пошкодженні.

4.11.Пошкодження опалювальних приладів, електролічильників на сходових клітинах при відсутності скла в слухових вікнах на горищах та відкритих парадних, в зв’язку з відсутністю пружин на вхідних дверях при низькій температурі зовнішнього повітря, а також при пошкодженні ізоляції систем тепло забезпечення.

4.12.Залиття водою електрощитових, групових мереж, систем внутрішнього освітлення будинку.

4.13.Якщо не виконані приписи Виконавця щодо проведення капітальних ремонтних робіт.

5.ДОДАТКОВІ РОБОТИ ТА ПОСЛУГИ

5.1. Додаткові послуги та роботи, не передбачені даним Договором, можуть виконуватися по узгодженню Сторін на підставі письмового прохання Замовника і додаткового погодження Сторонами їх обсягів та вартості  із заключенням окремого Договору.

5.2. У разі виникнення необхідності проведення робіт капітального характеру Сторони обговорюють терміновість їх виконання, обсяги, вартість і включають до плану проведення робіт одного з наступних звітних періодів.

5.3. У разі якщо Виконавець для проведення спеціалізованих Додаткових послуг та робіт не володіє необхідними дозволами, фахівцями, обладнанням або виробничими потужностями він має право залучати для їх виконання третю сторону, за погодженням із Замовником, за умови, що вона володіє Необхідними дозволами, фахівцями, обладнанням або виробничими потужностями.

6.МЕЖІ ОБСЛУГОВУВАННЯ

6.1.ЦО, ГВП, ХВП, ЕМ - згідно до проекту та технічних особливостей будинку та схеми межі розмежування підписаних Замовником та постачальниками відповідних послуг, та наданих Замовником  Виконавцю до введення в квартири.

6.2.Каналізація - до першого колодязя (схеми межі розмежування, підписаних Замовником та постачальниками відповідних послуг, та наданих Замовником Виконавцю) до введення в квартири.

6.3.Електроенергія - схеми межі розмежування, підписаних Замовником та постачальниками відповідних послуг, та наданих Замовником Виконавцю до входу електромереж в квартиру.

7.ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1.Сторони домовилися що вартість послуг передбачених Додатком №1 до цього Договору по комплексному Технічному обслуговуванню будинку та з Ліквідації наслідків аварійних пошкоджень внутрішніх будинкових систем центрального опалення, каналізації, гарячого та холодного водопостачання, електромереж, електрощитових і систем освітлення визначається Сторонами у відповідності з кількістю квартир у будинку, та на день укладання Договору за кожен місяць  становить:

7.1.1.Технічне обслуговування та Аварійне обслуговування внутрішніх будинкових систем центрального опалення, каналізації, гарячого та холодного водопостачання __________________________________________________.Всього з ПДВ ___________________________.

7.1.2.Технічне обслуговування та Аварійне обслуговування внутрішніх будинкових електромереж, електрощитових і систем освітлення _____________________________________________________.Всього з ПДВ ________________________________________.
Загальний розмір плати за надані послуги (роботи) на день укладення цього Договору за кожен місяць  становить: ___________________________________ без ПДВ, крім того, ПДВ 20% _______________________________________.Всього з ПДВ______________________________________.

7.3.Вартість матеріалів та комплектуючих, які використовує Виконавець для технічного та аварійного обслуговування систем опалення, каналізації, гарячого та холодного водопостачання, електрощитових та систем внутрішнього освітлення Замовник сплачує на підставі окремих рахунків Виконавця шляхом 100% (сто) передплати.

7.4.Оплата послуг (робіт) по цьому Договору проводиться у національній грошовій одиниці шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Виконавця.

7.5.Розрахунковим періодом є календарний місяць. Розрахунок за надані послуги (роботи) проводиться щомісячно до 10 (десятого) числа місяця, що настає за розрахунковим, згідно актів прийому-передачі наданих послуг (робіт) або шляхом передплати згідно Договору.

7.6.Сторони визначають, що ціна може змінюватися при зміні вартості послуг (робіт), в т.ч. у зв’язку з додатковими витратами, пов’язаними із загальним зростанням цін на паливно-мастильні матеріали, енергетичні носії тощо або прийняття відповідними державними органами законодавчих актів, що впливають на формування договірної ціни. Про зміни вартості Виконавець зобов’язаний сповістити  Замовника не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до приймання ним скоригованої калькуляції.

Сторони після повного погодження вартості послуг (робіт) з обох Сторін, підписують Додаткову угоду, яка набирає чинності з моменту її підписання.

8.ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК

8.1.Усі суперечки між сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв’язуються згідно з чинним законодавством України в господарському суді.

8.2.Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за цим Договором повинні бути розглянуті сторонами протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання претензії.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1.Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його Замовником та Виконавцем і діє до _________________.

9.2. Строк дії даного Договору може бути продовжено за згодою Сторін шляхом підписання Додаткової угоди.

9.3. Якщо за два місяці до закінчення строку дії Договору жодна з Сторін не заявить про припинення його дії, він вважається продовженим на наступний річний строк.

9.4. Розірвання Договору може бути в наступних випадках:

9.4.1. За згодою Сторін;

9.4.2. За ініціативою Виконавця в разі необґрунтованої затримки оплати виконаних та прийнятих Замовником робіт на строк більше 2 (двох) місяців, а також у випадках передбачених чинним законодавством України.

9.4.3. За  ініціативою будь-якої із Сторін після письмового попередження другої Сторони за 30 (тридцять) календарних днів з викладенням причин розірвання Договору.

9.5. У випадку розірвання Договору:

Замовник зобов’язаний оплатити Виконавцю у строк, що не перевищує 7 (семи) банківських днів з дня направлення Замовнику письмового повідомлення, вартість наданих та прийнятих Замовником на момент розірвання Договору послуг (робіт).

Виконавець зобов’язаний повернути Замовнику у строк, що не перевищує 7 (семи) банківських днів з дня направлення Виконавцю письмового повідомлення суму сплаченого Замовником авансу за вирахуванням вартості наданих (виконаних) та прийнятих на момент розірвання Договору послуг (робіт), або за письмовою вимогою Замовника надати (виконати) на умовах Договору послуги (роботи), за які Виконавець отримав аванс.

10.Інші умови

10.1.При виконанні умов Договору Сторони керуються «Правилами технічної експлуатації» (ПТЕ), «Правилами техніки безпеки» (ПТБ), Законом України «Про охорону праці» та іншими нормативними актами України.

10.2.У випадку ліквідації чи реорганізації будь-якої зі Сторін цього Договору їх зобов’язання за цим Договором переходять  до  їх  правонаступників.

10.3.Сторони зобов’язані зберігати конфіденційність інформації про дійсний Договір та особливості його виконання. Розголошення такої інформації третім особам можливе лише з письмової згоди на це іншої Сторони Договору.

10.4.У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

10.5. Підписуючи цей Договір Замовник та Виконавець підтверджують, що вони повідомлені (без додаткового письмового повідомлення) про права встановлені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та про те, що персональні дані передаються Замовнику та Виконавцю з метою виконання зобов’язань Сторін за цім Договором.

10.6. Підписуючи цей Договір Замовник та Виконавець підтверджують, що їм відомий і зрозумілий зміст їх прав як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

10.7. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін.

10.8. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

10.9. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

10.10.Всі виправлення за текстом даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками Сторін в кожному окремому випадку.

10.11. Замовник має статус неприбуткової організації.

10.12. Виконавець має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних підставах.

10.13. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

11.ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

11.1. Умови даного Договору мають однакову юридичну силу для Сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою з обов’язковим складанням письмового документу.